Hoppa till sidans innehåll

BoRS Stadgar


Stadgar för Borlänge Ryttarsällskap

§ 1 Ändamål Borlänge Ryttarsällskap (BoRS) är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsporttörbundet och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Föreningens mål på kort sikt är att ge stöd åt tränings- och tävlingsverksamhet samt även kursverksamhet. Aktiviteter för medlemmar som inte har egen häst eller tävlar ska anordnas, exempelvis aktiviteter vid tävlingar som hejarklack. Föreningens mål på lång sikt ska vara att stödja tävlingsverksamhet inom hopp, fälttävlan och dressyr. Ge bättre förutsättningar för alla ungdomar, även för dem som inte har egen häst att träna och tävla, genom att leasa eller köpa häst till klubben.

§ 2 Säte Föreningen har sitt säte i Borlänge.

§ 3 Medlemskap Envar väl känd person som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem

§ 4 Hedersmedlemmar Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan, efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas som hedersmedlem. Sådant beslut ska biträdas av minst 2/3 av antalet röstberättigade medlemmar.

§ 5 Avgifter Medlem erlägger årsavgift vars storlek, efter förslag av styrelsen varje år, fastställes av årsmötet.

§ 6 Utträde och uteslutning Medlem , som under ett helt år, trots påminnelser, underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla det till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej. Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportförbundets, distriktets eller föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet. För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne ska iaktta vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort. Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 7 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhets och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Stadgetolkning Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet. I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall.

§ 10 Stadgeändring och upplösning Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring erfordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena är årsmöte. Ändring av stadgar ska godkännas av Svenska Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift. För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten varav det ena är årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet.

§ 11 Rösträtt Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt femton år en röst om medlemsavgift erlagts för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt femton år en röst , om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 12 §, men ej rösträtt. Röstning genom fullmakt (ombud) får ej förekomma.

§ 12 Beslut och omröstning vid allmänt möte. Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga flera namn an det antal som ska väljas. Samtliga ärenden utom de i 4 § och 10 § avgöras genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 13 Årsmöte Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr o m 7 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

§ 14 Ärenden vid årsmötet: 1. Val av ordförande för mötet. 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet. 3. Upprättande av röstlängd. 4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 5. Fastställande av dagordning. 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst. 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning. 8. Revisorernas berättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Behandling av ev sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning. 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet. 12. Val av ordförande för föreningen. 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 14. Val av sektioner förutom ungdomssektionen. 15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant. 16. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter. 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen. 18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 19. Fastställande av årsavgiften 20. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmötet.

§ 15 Extra allmänt möte Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt 10 § föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna eller revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att en sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit. Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1 - 5 i 14 § samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

§ 16 Valberedning Valberedningen består av tre ledamöter varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. Medlem i förening får senast tio dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag på kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske. Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag till kandidater till valberedningen inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande. Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag till kandidater.

§ 17 Styrelsen Styrelsen är, då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ. Styrelsen skall bestå av ordförande samt högst sex ordinarie ledamöter samt lägst en suppleant. I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionens årsmöte utsedd, ungdomsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter, vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen. Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig att kalla till sammanträde om minst en ledamot så påfordra. Kallelsen skall ske skriftligen ock kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas. Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 18 Styrelsens åligganden Styrelsen åligger bl a att Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten Verkställa beslut fattade av allmänna möten Handha och ansvara för föreningens medel Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning Bestämma dag och plats för allmänna möten Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad

§ 19 Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordföranden i föreningen eller vice ordföranden i föreningen med annan styrelseledamot eller eljest på sätt som styrelsen bestämmer.

§ 20 Ekonomiskt ansvar För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

§ 21 Revision För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

§ 22 Särskilda bestämmelser Uröver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, distriktets och Ridsportförbundets stadgar eller som RF, distriktet eller Ridsportförbundet från tid till annan beslutar.

§ 23 Ungdomssektion Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes i samråd med föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

§ 24 Övriga sektioner Föreningen är organiserad i sektioner som fastställs av årsmötet.

 

Uppdaterad: 24 NOV 2008 15:26

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

 
Borlängevapen färg 2x10cm i jpg-format


LF-logga

 

 SafetySystemLogga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Webmaster
Om något ska in på hemsidan skickas detta till Anna-Karin Böhlin via e-post, This is a mailto link

Postadress:
Borlänge RS - Ridsport
Travek Redovisningsbyrå, Box 1958
79119 Falun

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info